thanks bác nha bĂ*i haybai hay qua minh dang canngĂ*y m?i d?t hĂ*ng

ngĂ*y m?i d?t hĂ*ngoh yearh r?t hayhay thiet do