M?u iPhone th? h? th? ba ch?y h? di?u h*nh iOS 5.1.1 du?c phân ph?i ch*nh hãng t?i Vi?t Nam v?i giá 7 tri?u d?ng cho model 8GB.

iPhone 3GS v?a tr? l?i th? tru?ng Vi?t Nam du?i hình th?c phân ph?i ch*nh hãng. Dây l* các model phiên b?n m?i v* du?c Apple s?n xu?t trong nam 2012 ph?c v? cho m?t s? th? tru?ng dang phát tri?n nhu Vi?t Nam, Trung Qu?c hay Nam M?...

Không có nhi?u khác bi?t v? c?u hình so v?i phiên b?n 3GS 8GB s?n xu?t tru?c dó, máy v?n s? h?u b? x? lý lõi don 600MHz nhân Cortex A8, m*n hình 3,5 inch d? phân gi?i 480 x 320 pixel v* camera 3,2 Megapixel. Di?m khác bi?t c?a iPhone 3GS 8GB phiên b?n m?i l* du?c c*i d?t s?n iOS 5 (phiên b?n 5.1.1) gi?ng nhu iPhone 4 8GB v* iPhone 4S hi?n t?i, thay vì h? di?u h*nh iOS 4 nhu tru?c.

Tru?c dó, iPhone 3GS dã có m?t ch*nh hãng ? Vi?t Nam thông qua hai nh* m?ng Vinaphone v* Viettel. Nhung khi iPhone 4S ra m?t, Apple d?ng s?n xu?t iPhone 3GS 8, 16 v* 32GB m* thay v*o dó l* iPhone 4 phiên b?n 8GB. B?i v?y iPhone 3GS ch*nh hãng v* h*ng m?i cung d?n v?ng bóng ? Vi?t Nam trong vòng g?n m?t nam tr? l?i dây.

Du?i dây l* m?t s? hình ?nh th?c t? v? iPhone 3GS phiên b?n m?i 2012:

iPhone 3GS 8GB ti?p t?c du?c Apple s?n xu?t v* bán tr? l?i m?t s? th? tru?ng dang phát tri?n nhu Vi?t Nam.Thông tin ? m?t sau in b?ng ti?ng Vi?t cho th?y model du?c s?n xu?t nam 2012, mã s? Part Number b?t d?u v?i ký t? MC637 v?i ph?n duôi VN/A l* ký hi?u d*nh cho th? tru?ng Vi?t Nam.

H?p d?ng m?ng. Máy m?i di kèm v?i mi?ng Ni-lông b?o v? m*n hình.Máy không có b?t k? thay d?i n*o v? ngo?i hình v* c?u hình bên trong.

Ch?t li?u v? máy, dòng ch? in thông tin...

... hay các nút b?m, chi ti?t nhu ?c máy d?u du?c ho*n thi?n k? c*ng dúng theo tiêu chu?n c?a Apple.

Phiên b?n m?i s?n xu?t 2012 du?c c*i d?t s?n h? di?u h*nh iOS 5.1.1 m?i nh?t nhu iPhone 4S v* iPhone 4. Trong khi v?i iPhone 3GS tru?c, ngu?i dùng ph?i nâng c?p t? iOS 4 lên iOS 5.iPhone 3Gs 8GB Qu?c t? 2012 Fullbox du?c bán t?i A-store 325 C?u Gi?y v?i giá 3.190.000d

- M?i thông tin chi ti?t, vui lòng truy c?p website http://www.applestorevn.com.vn ho?c liên h? s? hotline d? du?c h? tr? t?t nh?t: 0933.61.3333


iphone4s iphone5 iphone re nhat mua iphone4s o dau iphone5 ma vang ipad ipad mini ipad cau giay
Mua iPhone 4 ? dâu, iPhone 4 re nhat, mua iPhone 4 o dau, iPhone 4 b?o h*nh 24 tháng, iphone 4 mua tai ha noi, iPhone 3GS r? nh?t. iphone 3GS 2012, iphone 3GS giá r?
Mua iPhone5 ? dâu, iPhone 5 re nhat, mua iPhone 5 o dau, iPhone5 b?o h*nh 24 tháng, iphone 5 mua tai ha noi, ban iphone5 uy tin. iphone5 m? v*ng, iphone5 giá r?
ipad mini, ipad mini 4g lte, mua ipad mini 4g h* n?i, mua ipad mini 4g ? dâu, ipad mini 4g giá r? nh?t, ipad mini c?u gi?y, ipad mini ha noi iPad mini b?n LTE