K*nh thua quý khách!

M?i l* m?t lo*i sâu h?i có t*nh ch?t xã h?i cao, gây thi?t h?i r?t l?n cho n?n kinh t?. Chúng phá ho?i các công trình ki?n trúc, th?y l?i, giao thông, buu di?n, phá ho?i các v?t li?u d? dùng b?ng g?, h? so luu tr?, chúng phá ho?i cây tr?ng nông, lâm nghi?p.

Côn trùng gây h?i, v?n l* m?t hi?m h?a khôn lu?ng d?i v?i s? phát tri?n kinh t? xã h?i, v? sinh môi tru?ng v* s?c kh?e con ngu?i. M?i phá ho?i các công trình xây d?ng, giao thông, các công trình ki?n trúc, van hóa. M?t phá ho?i các lo?i luong th?c. Mu?i l* th? ph?m lây truy?n b?nh s?t xu?t huy?t v* b?nh s?t rét. Ru?i l* ngu?n lây nhi?m các b?nh du?ng ru?t nguy hi?m. Ki?n t?n công nhi?u lo?i c?y tr?ng, v?t nuôi v* c? con ngu?i. Các lo*i côn trùng khác nhu châu ch?u, c*o c*o, ve, sâu, bu?m cung mang l?i tác h?i to l?n cho d?i s?ng con ngu?i. Ngo*i ra, chu?t - v?n không thu?c h? côn trùng nhung lo*i g?m nh?m n*y cung l* m?t trong nh?ng nguy co l?n trong vi?c phá ho?i mùa m*ng, c?n phá nh* c?a, qu?n áo, t*i s?n v* l* ngu?n lây truy?n nhi?u b?nh nguy hi?m - trong dó có d?ch h?ch.

Vi?c di?t tr? m?i v* phòng ng?a M?i, côn trùng gây h?i d? b?o v? t*i s?n v* s?c kh?e c?a con ngu?i l* h?t s?c c?n thi?t. Tuy nhiên, di?t M?i v* côn trùng hi?u qu?, không gây d?c h?i cho ngu?i, v?t nuôi v* môi tru?ng dang l* m?t nhu c?u c?p bách d?i v?i m?t n?n kinh t? phát tri?n b?n v?ng.


D? dáp ?ng nhu c?u dó, Công ty TNHH TM DV Luong Ti?n du?c th*nh l?p b?i các chuyên gia trong ng*nh d*y kinh nghi?m cùng v?i d?i ngu tr* th?c tr?, nang d?ng, nhi?t tình sáng t?o. Chúng tôi dã nghiên c?u, t?ng h?p, ti?p thu có ch?n l?c các k? thu?t tiên ti?n c?a các nu?c Âu, M? k?t h?p v?i các bi?n pháp x? lý truy?n th?ng d? dua ra các bi?n pháp k? thu?t di?t tr? v* phòng ng?a M?i, côn trùng hi?u qu?, an to*n không gây d?c h?i cho ngu?i, v?t nuôi v* môi tru?ng.

Hãy liên h? v?i chúng tôi v* cùng chúng tôi b?o v? t*i s?n, s?c kh?e c?a b?n, c?a c?ng d?ng v* b?o v? môi tru?ng s?ng c?a chúng ta

[FONT=Verdana]
Tags: d?ch v? di?t m?i , di?t mu?i côn trùng